REGULAMIN ORGANIZACYJNY
WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ
PRZY SPÓŁDZIELNI SNB W BIAŁYMSTOKU

I. Warsztat terapii zajęciowej zwany dalej „warsztatem” działa na podstawie Ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 roku „O rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych” (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie „warsztatów terapii zajęciowej” (Dz. U. Nr. 63, poz. 587
z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminu Organizacyjnego Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni SNB zatwierdzonego przez Zarząd Spółdzielni SNB
w Białymstoku.

II. Warsztat jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej
i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

 1. Warsztat przeznaczony jest w szczególności dla osób niewidomych, niedowidzących, ze sprzężonymi schorzeniami.
 2. Uczestnikami warsztatu mogą być także osoby niepełnosprawne z innych przyczyn niż dysfunkcja narządu wzroku, pod warunkiem, że wskaźnik udziału tych osób w ogólnej liczbie uczestników warsztatu nie przekroczy 50%.

III. Tryb i zasady dotyczące przyjmowania osób do uczestnictwa w warsztacie.

 1. Kandydat na uczestnika warsztatu, starający się o przyjęcie do placówki przedkłada następujące dokumenty:
  1) podanie kierowane do Zarządu Spółdzielni SNB w Białymstoku,
  2) aktualne orzeczenie o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do rehabilitacji w formie terapii zajęciowej, wydanym przez właściwy organ.
 2. Spółdzielnia SNB przyjmuje dokumenty, kwalifikuje kandydatów do uczestnictwa w warsztacie oraz prowadzi listę osób, których zgłoszenie do uczestnictwa
  w warsztacie zostało zatwierdzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
  w Białymstoku i które nie rozpoczęły terapii w warsztacie. Osoby, które opuściły warsztat w związku z podjęciem zatrudnienia i utraciły je przed upływem 90 dni zostają wpisane na listę bez potrzeby uzgadniania zgłoszenia z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku.
 3. Zarząd Spółdzielni SNB może powierzyć kierownikowi warsztatu przyjmowanie
  i przechowywanie dokumentów określonych w pkt 1. i 2.

IV. Kolejność przyjmowania osób niepełnosprawnych na uczestnika warsztatu.

 1. Pierwszeństwo w przyjęciu na uczestnika warsztatu ma osoba niepełnosprawna, która opuściła warsztat w związku z podjęciem zatrudnienia, w przypadku utraty tego zatrudnienia i ponownego zgłoszenia do uczestnictwa w warsztacie
  w terminie 90 dni od dnia opuszczenia przez nią warsztatu i jest wpisana na listę
  o której mowa w pkt III.2.
 2. Spośród pozostałych osób wpisanych na listę oczekujących pierwszeństwo
  w przyjęciu na uczestnika warsztatu będą miały osoby niewidome i niedowidzące według kolejności wpisania na listę.
 3. W przypadku braku osób wymienionych w pkt 1. i 2. o kolejności przyjęcia będzie decydowała kolejność wpisania na listę oczekujących.

V. Realizacja przez warsztat zadań, o których mowa w pkt. II. odbywa się przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej, zmierzających do rozwijania:
1) umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej,
2) psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

VI. Warsztat może prowadzić zajęcia klubowe dla osób, które były uczestnikami warsztatu i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia oraz osób wpisanych na listę,
o której mowa w pkt III.2.

VII. Zajęcia w warsztacie.

 1. Warsztat jest placówką pobytu dziennego.
 2. Czas trwania zajęć w warsztacie wynosi nie więcej niż 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo.
 3. Warsztat jest czynny 5 dni w tygodniu – od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 – 15:00.
 4. Możliwe jest prowadzenie zajęć poza siedzibą warsztatu, w godzinach innych niż wskazane w pkt 3.
 5. Zajęcia w warsztacie są prowadzone zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji przygotowanym dla uczestnika warsztatu przez radę programową warsztatu.
 6. Zajęcia prowadzone są w grupach terapeutycznych, w następujących pracowniach:
  1) gospodarstwa domowego,
  2) technicznej,
  3) orientacji przestrzennej i usprawniania fizycznego,
  4) terapeutyczno–edukacyjnej,
  5) aktywizacji zawodowej.
 7. Indywidualny program rehabilitacji, o którym mowa w pkt 5. określa:
  1) formy rehabilitacji,
  2) zakres rehabilitacji,
  3) metody i zakres nauki umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, zaradności osobistej, psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym, w praktykach zawodowych, albo podjęcie pracy,
  4) formy współpracy z rodziną lub opiekunami,
  5) planowane efekty rehabilitacji,
  6) osobę odpowiedzialną za realizację programu rehabilitacji.
 8. Rada programowa warsztatu opracowuje indywidualny program rehabilitacji dla każdego uczestnika w zakresie:
  1) zaradności osobistej,
  2) rehabilitacji zawodowej,
  3) rehabilitacji społecznej,
  4) ogólnej aktywizacji intelektualnej,
  5) współpracy z rodziną/opiekunami.

VIII. Pracownicy warsztatu.

 1. Pracownikami warsztatu są:
  1) kierownik warsztatu,
  2) psycholog,
  3) instruktor zawodu,
  4) instruktorzy terapii zajęciowej,
  5) specjalista do spraw rewalidacji,
  6) sprzątaczka,
  7) specjalista ds. rozliczeń finansowych.
 2. Pracownicy wymienieni w pkt 1. 1) – 5) tworzą radę programową warsztatu.

IX. Do zakresu działalności rady programowej warsztatu należy:

 1. Opracowanie rocznych indywidualnych programów rehabilitacji dla uczestników warsztatu.
  1) Uczestnikowi, który rozpoczął terapię w warsztacie, roczny indywidualny program rehabilitacji zostanie opracowany w terminie nie dłuższym niż miesiąc od dnia przyjęcia do warsztatu.
 2. Wskazanie osób odpowiedzialnych za realizację programów.
 3. Co najmniej raz w roku dokonywanie okresowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji i nie rzadziej niż raz na pół roku oceny indywidualnych efektów rehabilitacji przy udziale uczestnika warsztatu.
 4. Dokonanie nie rzadziej niż co trzy lata kompleksowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika warsztatu na podstawie oceny:
  1) stopnia zdolności do samodzielnego wykonywania czynności życia codziennego,
  2) umiejętności interpersonalnych, w tym komunikowania się oraz współpracy w grupie,
  3) stopnia opanowania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia,
  z uwzględnieniem sprawności psychofizycznej, stopnia dojrzałości społecznej i zawodowej oraz sfery emocjonalno-motywacyjnej.
 5. Dokonanie okresowej oraz kompleksowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika warsztatu i zajęcie stanowiska w kwestii osiągniętych przez niego postępów w rehabilitacji, uzasadniających:
  1) podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej
  w warunkach pracy chronionej lub na przystosowanym stanowisku pracy,
  2) potrzebę skierowania osoby niepełnosprawnej do ośrodka wsparcia,
  w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, ze względu na brak postępów w rehabilitacji i złe rokowania co do możliwości osiągnięcia postępów uzasadniających podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na rynku pracy po odbyciu dalszej rehabilitacji w warsztacie,
  3) przedłużenie uczestnictwa w terapii ze względu na:
  a. pozytywne rokowania co do przyszłych postępów w rehabilitacji, umożliwiających podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na rynku pracy,
  b. okresowy brak możliwości podjęcia zatrudnienia,
  c. okresowy brak możliwości skierowania osoby niepełnosprawnej do ośrodka wsparcia, o którym mowa w pkt 2.
 6. Dokonanie pierwszej kompleksowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika warsztatu i zajęcie stanowiska w zakresie, o którym mowa w pkt. 5, nie wcześniej niż przed upływem 3 miesięcy i nie później niż po upływie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia terapii w warsztacie.
 7. Ustalanie wysokości środków finansowych dla uczestników warsztatu, którzy
  w ramach indywidualnego programu rehabilitacji biorą udział w treningu ekonomicznym, w maksymalnej wysokości nieprzekraczającej 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 8. Ustalanie indywidualnie dla każdego uczestnika przeznaczenia tych środków zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji, uwzględniając postanowienia regulaminu organizacyjnego warsztatu.

X. Warsztat jest obowiązany do prowadzenia:

 1. Dokumentacji stanowiącej podstawę do zakwalifikowania osoby niepełnosprawnej do uczestnictwa w warsztacie.
 2. Dokumentacji zawierającej informację o miejscu zamieszkania, stanie rodzinnym uczestnika, jego warunkach mieszkaniowych i bytowych.
 3. Dokumentacji współpracy z rodzicami lub opiekunami uczestnika warsztatu, w tym daty i czasu trwania kontaktów, formy kontaktów oraz oceny współpracy.
 4. Dokumentacji zawierającej informacje o przyczynach zaprzestania uczestnictwa
  w warsztacie.
 5. Dokumentacji działalności rehabilitacyjnej warsztatu, w tym w zakresie realizacji indywidualnych programów.
 6. Dokumentacji innej, wynikającej z przepisów odrębnych.

XI. Działalność warsztatu jest działalnością o charakterze nie zarobkowym.

 1. Dochód ze sprzedaży produktów i usług wykonywanych przez uczestników warsztatu w ramach realizowanego programu terapii przeznacza się,
  w porozumieniu z uczestnikami warsztatu, decyzją większości głosów, na pokrycie wydatków związanych z integracją społeczną uczestników.
 2. W przypadku gdy wysokość dochodu, o którym mowa w pkt. 1 przekracza w skali miesiąca kwotę odpowiadającą iloczynowi liczby uczestników warsztatu i 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w grudniu roku poprzedniego, o przeznaczeniu kwoty przekroczenia tego dochodu decydują strony umowy tj. Spółdzielnia SNB w Białymstoku i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
  w Białymstoku.

XII. Uczestnik warsztatu ma prawo:

 1. Uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez warsztat.
 2. Wsparcia ze strony pracowników na każdym etapie procesu rehabilitacji.
 3. Uzyskiwania informacji na temat prowadzonej wobec siebie terapii.
 4. Poszanowania swojej godności.
 5. Uczestniczenia, nie rzadziej niż raz na pół roku, w ocenie indywidualnych efektów rehabilitacji.
 6. Otrzymywania środków finansowych przyznanych w ramach treningu ekonomicznego.
 7. Uczestniczenia w terapii zajęciowej do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
 8. Udziału w nieodpłatnych praktykach zawodowych u pracodawcy,
  w tym spółdzielni socjalnej, w wymiarze do 15 godzin tygodniowo, przez okres do 3 miesięcy, z możliwością przedłużenia do 6 miesięcy, pod warunkiem ujęcia tego w indywidualnym programie rehabilitacji.

XIII. Uczestnik warsztatu ma obowiązek:

 1. Uczestniczenia w realizacji programu rehabilitacji.
 2. Przestrzegania ustalonego czasu zajęć.
 3. Stosowania się do poleceń pracowników warsztatu.
 4. Przestrzegania zasad współżycia społecznego.
 5. Dbania o mienie warsztatu.

XIV. Uczestnik, który w sposób rażący i powtarzający się narusza ustalony w warsztacie porządek i dyscyplinę lub opuści bez ważnego powodu ponad 30 dni zajęć w roku kalendarzowym może zostać skreślony z listy uczestników. Decyzję o skreśleniu podejmuje Zarząd Spółdzielni SNB w Białymstoku na wniosek kierownika warsztatu.

XV. Uczestnik dojeżdża na zajęcia do warsztatu i z powrotem samodzielnie.

XVI. Do obowiązków kierownika należy:

 1. Zapewnienie odpowiednich warunków pracy i organizowanych zajęć.
 2. Planowanie:
  1) rozkładu zajęć w warsztacie,
  2) przerw wakacyjnych uczestników warsztatu – do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego,
  3) urlopów pracowników – w terminie zbieżnym z przerwami wakacyjnymi uczestników warsztatu, pozostałe dni w porozumieniu z pracownikami, uwzględniając właściwą organizację zajęć w warsztacie.
 3. Prowadzenie gospodarki finansowej i materiałowej.
 4. Sporządzanie sprawozdań z działalności warsztatu.
 5. Zwoływanie i przewodniczenie zebraniom rady programowej warsztatu według przygotowanego porządku zebrania.

XVII. Regulamin ustalania wysokości środków finansowych uczestnikom warsztatu biorącym udział w treningu ekonomicznym.

 1. Uczestnik warsztatu biorący udział w treningu ekonomicznym w ramach indywidualnego programu rehabilitacji może otrzymać do swojej dyspozycji środki finansowe w wysokości nieprzekraczającej 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 2. Wysokość środków oraz ich przeznaczenie indywidualnie dla każdego uczestnika ustala rada programowa warsztatu zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji uwzględniając postanowienia regulaminu organizacyjnego warsztatu.
 3. W treningu ekonomicznym biorą udział uczestnicy, w stosunku do których rada programowa podjęła decyzję o konieczności nauki i/lub utrwalania umiejętności posługiwania się i gospodarowania pieniędzmi.
 4. Wysokość kwoty przyznawanej w ramach treningu ekonomicznego uzależniona jest od frekwencji uczestnika na zajęciach.
 5. Środki finansowe z treningu ekonomicznego, po ustaleniu ich wysokości przez radę programową, wypłacane są uczestnikowi w siedzibie warsztatu do końca miesiąca, w przypadku braku środków niezwłocznie po ich otrzymaniu.
 6. Odbiór środków finansowych uczestnik potwierdza własnoręcznym podpisem.
 7. Nieobecność uczestnika na zajęciach powyżej trzech dni (w analizowanym okresie) powoduje potrącenie, za każdy kolejny dzień, dniówki.
  Dniówka – to iloraz maksymalnej kwoty przeznaczonej na trening ekonomiczny przez ilość dni zajęć terapeutycznych w okresie między zebraniami rady programowej, na których przyznawane są środki na trening ekonomiczny. Uzyskana kwota podlega zaokrągleniu w dół, do pełnych złotych.”
 8. Za okres przerw wakacyjnych oraz stuprocentową nieobecność na zajęciach
  w analizowanym okresie uczestnik nie otrzymuje środków finansowych na trening ekonomiczny.
 9. Uczestnik ma obowiązek przeznaczać otrzymywane w ramach treningu ekonomicznego środki finansowe na realizację celów określonych
  w indywidualnym programie rehabilitacji.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WARSZTATU
obowiązuje od dnia 1 listopada 2023 r.